การเสนอของบประมาณปลายปีงบประมาณ 2561 ขอให้โรงเรียนส่งรายละเอียดที่กลุ่มนโยบายและแผน สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ภายในวันที่ 20 ส.ค 2561

http://web2.br2.go.th/2016-02-01-13-50-44/4343

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ขอให้โรงเรียนที่อยู่ในโครงการ DLTV ปี 2557 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 บันทึกข้อมูลจำนวนกล่องรับสัญญาณดาวเทียม (Receiver) ที่เป็นระบบ HD และ SD ของระดับชั้น ป.1 – ป.6 ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ให้แล้วเสร็จภายในวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561

 

>>คลิกบันทึกข้อมูล<<

 

>> ตรวจสอบข้อมูล<<

Attachments:
Download this file (ว2382.pdf)ว2382.pdf[ ]2445 kB

 

การขับเคลื่อนโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) และโครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร (No Copy) ขอความร่วมมือให้โรงเรียนดำเนินการดังนี้

 

1.ลงทะเบียน, ปักหมุด และตอบแบบสำรวจ ผ่านเว็บไซต์ https://citizen.info.go.th/ ภายใน 31 พ.ค.61

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

2.รายงานผลดำเนินการ ตามข้อที่ 1 ผ่านระบบ https://goo.gl/forms/3Y8BMk8wU1gvmAX22 ภายใน 7 มิ.ย. 61

2.1 ตรวจสอบผลการงานงาน https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OrmCwCgjv8Y6vPPEQ6TbJZhmO2lt7cM1aufipflM6bU/edit?usp=sharing

Attachments:
Download this file (ว1758.pdf)ว1758.pdf[ ]38 kB

ขอแจ้งให้โรงเรียน เร่งดำเนินการบันทึกข้อมูลครุภัณฑ์ M-OBEC, ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างต่างๆ ทั้งในงบประมาณ และนอกงบประมาณที่มีอยู่ในโรงเรียน (ใช้ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2561) และข้อมูลตามแบบสอบถามการศึกษาเพื่อปวงชน (EFA) (ใช้ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2561) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และขอความร่วมมือโรงเรียนยืนยันข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561

>> รายงานข้อมุล http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=3102

Attachments:
Download this file (ปฏิทิน.pdf)ปฏิทิน.pdf[ ]572 kB
Download this file (ว2026.pdf)ว2026.pdf[ ]581 kB