ขอให้รายงานข้อมูลให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 17 ก.ค. 2560

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MqnvP14wh1MzMz7fiSMQCZOJaYg9Op8_nKKgxTobecI/edit?usp=sharing

รายงานจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินระดับสถานศึกษากลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ภาคเรียนที่ 2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rCAhE1eegoSPPngVQmZp0rtG73jXnIQGSC-yytL6qdw/edit?usp=sharing

รายงานจำนวนครูผู้สอน/บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการอบรมหรือพัฒนาในเรื่อง  ของการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

Attachments:
Download this file (Scan10001.PDF)Scan10001.PDF[ ]76 kB

ตรวจสอบสถานะการยืนยันข้อมูลได้ตามไฟล์แนบ (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ก.ค. 2560)

Link รายงานข้อมูล  ===> http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=3102

 

วิธีดำเนินการ
1. รายงานข้อมูลเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ DLTV ปี 2557 (จำนวน 89 รร.) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

2. User และ Password เข้าสู่ระบ ให้ใช้ระหัส SMIS 8 หลัก ของ รร.

3. รายงานข้อมูลได้ที่นี้ ===> http://210.246.188.59/dltv

Attachments:
Download this file (dltv57BR2.pdf)dltv57BR2.pdf[ ]238 kB

 

1. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปี 2559-2560 ( Sheet1 ), ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Sheet 2)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tOwC8iRltawXINwkyJGTgrU7qEGwhWpjrHQurzNCSeQ/edit?usp=sharing

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.การป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด (มีทั้งหมด 5 Sheet)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xcwQIr2Tyotor7EApY0q9kiQE6XCeoDPyZDL86OFBw8/edit?usp=sharing

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r7FfXs4c195Ve1ZWh527ecPogciXbMwSYRAAo1NQtI4/edit?usp=sharing

.......................................................................................................................................................................................

4. ผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(ให้รายงานตามแบบที่แนบมาพร้อมนี้ พร้อมส่งกับให้ สพป.บร.2 ่ผ่านระบบ รับ-ส่ง หน้งสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (AMSS++)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอให้รายงานดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 12 ก.ค. 2560