- รายงานข้อมูล(ใช้ user และ Password คือ 3102)...คลิกเลย!!!

- หนังสือราชการ...คลิกเลย!!!

 

1.แบบรูปรายการและรายการประกอบแบบก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ)

สำหรับ 1.โรงเรียนปกติ 2.สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก (พัฒนาโรงเรียนแม่เหล็ก) ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง
Download แบบที่ได้รับงบประมาณส่งให้กรมบัญชีกลางในการประกวดราคาวิธี e-Bidding
รายละเอียดแบบรูปรายการดังแนบ และหนังสือมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2559
แบบก่อสร้าง 46 รายการ ตามลิงค์นี้ https://drive.google.com/drive/folders/0B_3ORL_ZpvrkdjVlTTVuQWxzNHc?usp=...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.แบบรูปรายการก่อสร้างและหนังสือมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2560

แบบรูปรายการก่อสร้างและหนังสือมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง
ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง
Download แบบที่ได้รับงบประมาณส่งให้กรมบัญชีกลางในการประกวดราคาวิธี e-Bidding
รายละเอียดแบบรูปรายการดังแนบ และหนังสือมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2560
แบบก่อสร้าง 46 รายการ ตามลิงค์นี้ https://drive.google.com/drive/folders/0B_3ORL_ZpvrkZGZnRkMzektxUlE?usp=...

 

สำหรับโรงเรียนที่มีการมีกล้อง CCTV ให้ดำเนินการดังนี้

1. บันทึกข้อมูลแบบสรุป คลิกที่นี้ 

2. บันทึกข้อมูลรายละเอียด คลิกที่นี้ (user คือ BRM002 และ password คือ Brm@728brm)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สำหรับโรงเรียนที่ไม่มีกล้อง CCTV ให้ยืนยันข้อมูลดังนี้

1.บันทึกยืนยันไม่มีกล้อง CCTV คลิกที่นี้

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายละเอียดหนังสือราชการ คลิกที่นี้

แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และที่เสนอของบประมาณ ขอให้ใช้ค่า Factor F ให้เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F

(รายละเอียดคลิกเลย !!!)