Attachments:
Download this file (ปฏิทิน  (2).docx)ปฏิทิน (2).docx[ ]31 kB
Download this file (ว3273.pdf)ว3273.pdf[ ]54 kB

ด่วน.. ข้อให้ ร.ร.ในสังกัด ที่ยังไม่รายงานผลการดำเนินกิจกรรมโครงการในแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติด 

ขอให้รายงานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน 6 ต.ค. 2560 โดยเข้าไปที่ http://eme3.obec.go.th/~eme53 (รายละเอียดเพิ่มเติม ตามหนังสือ สพป.บร.2 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04083/ว3195 ลว. 4 ต.ค. 2560)

..........................................................................................................................................

1. บันทึกขอสิ่งก่อสร้าง อาคารเรียน อาคารประกอบ (งบผูกพัน) ปี 2562 ==> คลิกเลย!!

   ดูผลการบันทึกข้อมูลได้ที่นี้ ==> คลิกเลย!!

**เฉพาะ ร.ร. ที่มีนักเรียนตั้งแต่ 400 คน และมีความขาดแคลน 10 ห้อง เท่านั้น*

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. บันทึกขอสิ่งก่อสร้าง อาคารเรียน (งบปีเดียว) ปี 2562 ==> คลิกเลย!!

   ดูผลการบันทึกข้อมูลได้ที่นี้ ==> คลิกเลย!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. บันทึกขอสิ่งก่อสร้าง อาคารเรียน (ที่ทดแทนอาคารเรียนที่รื้อถอน) ปี 2562 ==> คลิกเลย!!

   ดูผลการบันทึกข้อมูลได้ที่นี้ ==> คลิกเลย!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. บันทึกขอสิ่งก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ / หอประชุม / โรงอาหาร / โรงฝึกงาน / ห้องสมุด ปี 2562 ==> คลิกเลย!!

   ดูผลการบันทึกข้อมูลได้ที่นี้ ==> คลิกเลย!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. บันทึกขอสิ่งก่อสร้าง ส้วม ปี 2562 ==> คลิกเลย!!

   ดูผลการบันทึกข้อมูลได้ที่นี้ ==> คลิกเลย!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. บันทึกขอสิ่งก่อสร้าง บ้านพักนักเรียน ปี 2562 ==> คลิกเลย!!

   ดูผลการบันทึกข้อมูลได้ที่นี้ ==> คลิกเลย!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. บันทึกขอสิ่งก่อสร้าง บ้านพักครูและบุคลากร ปี 2562 ==> คลิกเลย!!

   ดูผลการบันทึกข้อมูลได้ที่นี้ ==> คลิกเลย!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. บันทึกขอสิ่งก่อสร้าง สนามกีฬา ปี 2562 ==> คลิกเลย!!

   ดูผลการบันทึกข้อมูลได้ที่นี้ ==> คลิกเลย!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. บันทึกขอสิ่งก่อสร้างอื่น (รั้ว ถนน ค.ส.ล. ถังน้ำ หอถังประปา และสิ่งก่อสร้างอื่น) ปี 2562 ==> คลิกเลย!!

   ดูผลการบันทึกข้อมูลได้ที่นี้ ==> คลิกเลย!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. บันทึกขอปรับปรุงซ่อมแซมฯ ปี 2562 ==> คลิกเลย!!

   ดูผลการบันทึกข้อมูลได้ที่นี้ ==> คลิกเลย!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. บันทึกขอค่าครุภัณฑ์ "ก่อนประถม" ปี 2562 ==> คลิกเลย!!

   ดูผลการบันทึกข้อมูลได้ที่นี้ ==> คลิกเลย!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. บันทึกขอค่าครุภัณฑ์ "ภาคบังคับ" ปี 2562 ==> คลิกเลย!!

   ดูผลการบันทึกข้อมูลได้ที่นี้ ==> คลิกเลย!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หากต้องการแก้ไขข้อมูลติดต่อได้ที่ นายถาวร กุลวงษ์ 099-4541994