แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และที่เสนอของบประมาณ ขอให้ใช้ค่า Factor F ให้เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F

(รายละเอียดคลิกเลย !!!)