บันทึกข้อมูลขอจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุนค่าครุัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบปีเดียว)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ขอความกรุณาโรงเรียนก่อนบันทึกข้อมูลขอจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ศึกษารายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-20 ก่อน โดยให้ดูรายละเอียดเกณฑ์และเงื่อนไขความขาดแคลนตามที่ สพฐ.กำหนด หากบันทึกข้อมูลไม่ตรงกับเกณฑ์และเงื่อนไขความขาดแคลนที่ สพฐ. กำหนด ข้อมูลการขอจัดตั้งงบประมาณดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ ต้องส่งเอกสารตามแบบที่กำหนด 

(บันทึกข้อมูลภายในวันที่ 20 พ.ย. 2559 หากพ้นกำหนดนี้ จะถือว่าโรงเรียนไม่ประสงค์ขอรับการจัดตั้งงบประมาณดังกล่าว)

(ส่งเอกสารตามแบบกำหนดภายในวันที่ 21 พ.ย. 2559 )

1.อาคารเรียน คลิกเลย... 

2.อาคารเรียนทดแทนอาคารเรียนที่รื้อถอน คลิกเลย...

3.อาคารอเนกประสงค์/หอประชุม/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน คลิกเลย...

4.ส้วมนักเรียน คลิกเลย...

5.บ้านพักนักเรียน คลิกเลย...

6.บ้านพักครูและบุคลากร คลิกเลย...

7.สร้างสนามกีฬา คลิกเลย...

8.ก่อสร้างอื่นๆ (รั้ว ถนน คสล. ถังน้ำ หอถังประปา และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ) คลิกเลย...

--------------------------------------------------------------------------------------------

1.ปรับปรุง ซ่อมแซมฯ คลิกเลย...

--------------------------------------------------------------------------------------------

1.ครุภัณฑ์ก่อนประถม คลิกเลย...

2.ครุภัณฑ์ภาคบังคับ คลิกเลย...

*** หากต้องการแก้ไขข้อมูลที่บันทึกแล้ว หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายถาวร กุลวงษ์ 099-4541994

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

หนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง

1.หนังสือราชการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04083/3932 ลว. 10 พ.ย. 2559 (แจ้งเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ)

2. หนังสือราชการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04083/4012 ลว. 16 พ.ย. 2559 (แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดข้อมูล)