ประกาศ วันที่ 5 มกราคม 2560

เรียนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน สพฐ. เปิดระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคลรอบสิ้นปีการศึกษา สามารถย้ายเข้า ย้ายออก แก้ไขข้อมูลนักเรียนที่มีการเคลื่อนไหวหลัง 10 พฤศจิกายน 2559 ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2560