logoOBECเอกสารระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 4/2560 และรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3/2560

เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3/2560 และรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2560

ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมครั้งที่ 2/2560