logoOBEC

โครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (Scan1.PDF)Scan1.PDF[ ]146 kB

logoOBEC

โครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Eeperience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Attachments:
Download this file (Scan1.PDF)Scan1.PDF[ ]146 kB

logoOBEC

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสฯ ในสังกัด ทุกแห่ง 

สพป.บร.2 โดยให้ผู้เข้าอบรมส่งชิ้ันงานจำนวน 4 ชิ้น ภายในวันที่ 31 ตุลา 2560

Attachments:
Download this file (Scan10002.PDF)Scan10002.PDF[ ]498 kB

logoOBEC

โครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Eeperience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Attachments:
Download this file (Scan1.PDF)Scan1.PDF[ ]146 kB

logoOBEC

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสฯ ในสังกัด ทุกแห่ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 2 ได้จัดโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่การประเมินระดับนานาชาติ (PISA) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2560 ณ โรงแรมสกายวิว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยให้ผู้เข้าอบรมส่งชิ้นงาน 4 ชี้น ส่งภาพในวันที่ 31 ตุลาคม 2560