วันที่ 8 ธ.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.บร. 2 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษา สพป.บร.2 (ระดับสำนักงาน) ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกกลุ่มในสำนักงาน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาได้ทราบโดยทั่วกัน

46033 46007

46012 46011

46023 46024

46025 46026

46027 46028

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2560 นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อติดตามภารกิจงานให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

S 745498 S 745491

S 745492 S 745489

209585 209583

209582 209586

209587 209590

 209589 209588

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้พบปะครูธุรการโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการบริหารจัดการสำนักงานด้วยระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ Area Management Support System (AMSS++)งานรับ-ส่งหนังสือราชการ ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับโรงเรียนในสังกัด โดยมี นายชรินทร์ เรืองประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

 

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2560 นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ประจำปีการศึกษา 2560 (DMC) สำหรับสถานศึกษาในสังกัด โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 15-16 พ.ค. 2560 ณ ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

215489 Small 222431 Small

222432 Small 222433 Small

222434 Small 222435 Small

222436 Small 222437 Small

222439 Small 222443 Small

222444 Small 222442 Small

สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับเด็กเก่ง 4 คน ที่พิชิต 100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ O-NET ปี 2559

Dekkeng4