เมื่อวันที่ 21มีค.2560 สพป.บุรีรัมย์2 จัดประชุมสัมนาการสร้างอุดมการณ์เทอดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ไทยให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 270 คน เพื่อให้ความสำคัญในวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยในการขยายผลแก่ครูและนักเรียน ให้มีความรักสามัคคี รักหวงแหนประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจากนายหมวดเอกธารณา คชเสนี เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
26002 26020

2601126018

 

 

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2560 นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งได้พบปะ ชี้แจงข้อราชการและร่วมเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ ได้มอบโล่รางวัลให้กับโรงเรียนที่เข้าประกวดคัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Pratice) ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

S 9216032 Small S 9216033 Small 

S 9216034 Small S 9216035 Small

S 9216036 Small S 9216037 Small

 86943 Small86948 Small

86947 Small 87059 Small

วันที่ 20 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย 1. นายสังคม จันทร์วิเศษ (ประธานกรรมการ) 2. นายศุภกร มรกต ศึกษานิเทศก์ สพป. ราชบุรี เขต 2 3.นายวรรณะ เจือจันทร์พิพัฒน์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้คณะกรรมการ ได้การดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ตามแบบ EBIT พร้อมทั้งรวบรวมสำเนาหลักฐาน EB1—EB11 สำหรับสถานศึกษาคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์เก็บข้อมูล ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด และโรงเรียนบ้านหนองตะเคียน อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

749700 Small 749698 Small

749699 Small 749704 Small

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2559 นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรในสำนักงานร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ฟังเทศน์ เจริญพระพุทธมนต์ และมอบของขวัญ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคคลากร ณ ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

 

 3 Small 4 Small

6 Small 1 Small

นางภานิชา อินทร์ช้าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 16-17 ธ.ค. 2559 ณ ภูธาราฟ้ารีสอร์ท จ.นครราชสีมา  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผอ.เขต, ผอ.กลุ่ม, นายกสมาคมผู้บริหาร, ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ, ศน. และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน รวม 57 คน 

 

นางภานิชา อินทร์ช้าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 16-17 ธ.ค. 2559 ณ ภูธาราฟ้ารีสอร์ท จ.นครราชสีมา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผอ.เขต, ผอ.กลุ่ม, นายกสมาคมผู้บริหาร, ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ, ศน. และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน รวม 57 คน