707463 Small 707464 Small

707457 Small 707465 Small

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2559 นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้พบปะมอบนโยบายภาพแห่งความสำเร็จ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 5 ข้อ ดังนี้ 1.นักเรียนมีคุณธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นสากลบนพื้นฐานความเป็นไปไทย 2.ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนยกระดับความเป็นมืออาชีพ 3.ผู้บริหารสถานศึกษา มีภาวะผู้นำทางวิชาการ เป็นนักบริหารมืออาชีพ 4.สถานศึกษาเร่งรัดคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล 5. เขตพื้นที่การศึกษาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และได้ทำพิธีลงนามพันธสัญญา (MOU) ปีงบประมาณ 2560 ระหว่าง สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 กับ สถานศึกษาในสังกัดอำเภอกระสัง จำนวน 67 รร. ณ หอประชุม อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

P1000710 Small P1000651 Small

P1000574 Small P1000620 Small

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ กล่าวนำปฎิญาณตน และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมนี้ข้าราชการในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้ตั้งจิตอธิฐานด้วยการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที ทั้งนี้ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ให้ข้อคิดแก่บุคลากรถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยให้น้อมนำคำสอนมาปรับใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน จากนั้นประธานนำบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมกันปลูกต้นไม้ของพ่อ (ต้นราชพฤกษ์) ณ บริเวณ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

 

เมื่อวันที่ 27-29 ตุลาคม 2559 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะบุคลากรศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในสังกัดทุกโรงเรียน ได้เข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดทางไกล VDO Conference เรื่องการใช้สื่อเสริมในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

 1477887049593 Small 20161029 090831 Small

1477887056062 Small 20161029 090817 Small

20161027 101000 Small 20161027 101012 Small

20161029 093955 Small 20161027 100557 Small

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 นายกำพล กระมล รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดทุกโรงเรียน ได้เข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดทางไกล VDO Conference เพื่อรับฟังนโยบายกรอบแนวทางดำเนินการประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่  3 (ม.1-ม.3) จาก สพฐ ณ ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

20161031 105420 Small 20161031 105329 Small

20161031 113901 Small 20161031 111639 Small

20161031 105439 Small 20161031 105337 Small

20161031 105429 Small 20161031 105342 Small

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 2 ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จัดให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง และครูปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ทุกโรงเรียน จำนวน 425 คน เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองและครูปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจในการเฝ้าระวังและส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการสมวัย หากมีความผิดปกติก็สามารถค้นพบและแก้ไขได้ทันท่วงที โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ 2 ได้เชิญนายแพทย์ชิษณุพงศ์ ตั้งอดุลย์รัตน์ แพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ และคณะพยาบาลมาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการแก่ครูปฐมวัยและพ่อแม่ผู้ปกครองในระหว่างวันที่ 30-31 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

22779 Small  186818 Small

186816 Small 186808 Small 

22802 Small 22792 Small

22776 Small 22777 Small