วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 จ่าสิบเอก ชัยยงค์ จันทร์โสดา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ ร่วมต้อนรับคณะติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ตามโครงการอาหารกลางวันและโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานจากกองทุน เพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นำโดยนางอัมพร ศักดิ์เพ็ญศรี คณะกรรมการวิเคราะห์ฯ เป็นหัวหน้าคณะ โดยออกติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ดังนี้ 1.โรงเรียนบ้านระกา 2.โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 3. โรงเรียนบ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง)
image 1 Custom image 5 Custom
image Custom image 2 Custom

เมื่อวันที่ 12-13 ก.พ. 2559 นายกิตติ ปาประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบ Smart OBEC และ Smart Area (AMSS++) ให้กับบุคลากรในสำนักงาน และครูธุรการโรงเรียนในสังกัด
as1 as2
5 7

ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุม รร.อนุบาลกระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โดยมีนายสุพจน์ ชาญประโคน เป็นประธานกรรม และนายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นกรรมการและเลขานุการ

a2 a3
a4 a6