วิสัยทัศน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสู่ระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย