นายสุริยา สายมณี

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

 

นายอุดม บุ้งทอง 

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

นางวี่แวว พรประสบ

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ

นายสุคิด  พรฆัง

ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

จ.ส.อ.ชัยยงค์  จันทร์โสดา

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางกัญญาภัค  เปียกระโทก

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ

จ.ส.อ.ชัยยงค์  จันทร์โสดา

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

นายณัฐภัทร  แสงอินทร์

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.หน่วยตรวจสอบภาพใน