logoOBEC

ด่วนที่สุด  ด้วย สพฐ.จะดำเนินการประชุมชี้แจงการจัดทำนักเรียนยากจน ผ่านข้อมูลปัจจัยพื้นฐานระบบ Conference ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00-16.30 น. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 จึงขอแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงดำเนินการ ดังนี้

1.รายงานข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ส่งภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2561

2.แจ้งครูผู้รับผิดชอบการดำเนินงานและผู้เกี่ยวข้องรับฟังการชี้แจงดังกล่าว ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

1. http://www.obectv.tv

2. https://www.youtube.com/obectvonline

3. http://www.facebook.com/obectvonline

logoOBECเรื่อง ทวงส่งแบบสำรวจ 10 มิถุนายน 2561 แบบที่1 โรงเรียนที่ยังไม่ส่ง

logoOBECเรื่อง ให้โรงเรียนที่ยังไม่ส่งสำรวจข้อมูล 10 มิถุนายน 2561 แบบ 1-5 ให้ส่งภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เท่านั้น

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

logoOBECเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดทุกแห่ง

                  แจ้งแก้ไข

                     ให้โรงเรียนสำรวจและส่งรายชื่อนักเรียนในโรงเรียนที่มีอายุ ๑๕ ปี ที่เกิดตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๕ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ และเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นพร้อมให้สำเนาประวัติการทำโจทย์เฉพาะนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย และสำเนาคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ส่งสพป.บร.๒ ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ รายละเอียดดังแนบ

    หมายเหตุ ได้ส่งไฟล์เกียรติบัตรมาพร้อมนี้

logoOBECแจ้งหลักเกณฑ์การสิ้นสุดสัญญาจ้างพนักงานราชการ  เพื่อให้ทราบและถือปฏิบัติ