logoOBEC

แจ้งโรงเรียนมารับเอกสารแก้ไขการเบิกค่าประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

logoOBECการทดสอบประเมินครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3(มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3) ด้วยระบบ TEPE Online (เสมือนจริง)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)

                ด้วย สพฐ.ได้กำหนดการทดสอบประเมินครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3(มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3) ด้วยระบบ TEPE Online   ในวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนภัทรบพิตร จังหวัดบุรีรัมย์   จึงขอแจ้งให้ครูที่มีรายชื่อ(ดังแนบ) เข้ารับการประเมินฯ  ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

                  

logoOBECประกาศผลวิเคราะห์อาหารซ้ำ 1/2560

Attachments:
Download this file (2666.pdf)2666.pdf[ ]293 kB

logoOBECขอคววมร่วมมือในการดำเินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก

Attachments:
Download this file (2667.pdf)2667.pdf[ ]6591 kB

logoOBEC

การส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2017 รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (Scan1.PDF)Scan1.PDF[ ]74 kB
Download this file (thailand ict youth challenge 2017.pdf)thailand ict youth challenge 2017.pdf[ ]5811 kB