logoOBECการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน  

                       ด้วย ก.ค.ศ. ได้ปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป ดังรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

logoOBEC

การดำเนินงาน กำกับ ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบและรายงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการหนังสือเรียนและการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (Scan1.PDF)Scan1.PDF[ ]83 kB

logoOBEC

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ และเสิรมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (Scan10003.PDF)Scan10003.PDF[ ]458 kB

logoOBEC

การเข้าร่วมสัมมนาปฏิบัติการเพื่อการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (Scan10004.PDF)Scan10004.PDF[ ]414 kB

logoOBEC

การประกวดผลงานวิจัยแลนวัตกรรม/Best Practice โครงการโรงเรียนในฝัน ระดับประเทศ ประจำปี 2560 รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (Scan10002.PDF)Scan10002.PDF[ ]475 kB