logoOBEC

Attachments:
Download this file (ว1340.pdf)ว1340.pdf[ ]47 kB

logoOBEC  

                      ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  พ.ศ. ๒๕๕๙

logoOBEC

แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและทดแทนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการแข่งขันเปตอง เยาวขนไทยไปโอลิมปิก ในระดับเขตและระดับภูมิภาค จำนวนเงิน 25,000 บาท

Attachments:
Download this file (1548.PDF)1548.PDF[ ]2426 kB

logoOBEC  

สพฐ ดำเนินการประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1-4 ภาคเรียนที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-24 ก.พ 2560  ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าไปดูผลสอบได้ที่เว็บไซค์ http:/juno.tks.co.th/OBECWebRegis โดยใช้ username และ password ดังนี้

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ใช้ username และ password ที่มีอยู่แล้ว

2. โรงเรียน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาวน์โหลด username และ password ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาตนเอง ส่งต่อให้โรงเรียน

3. นักเรียนสามารถเข้าไปดูผลสอบรายบุคคลได้ด้วยตนเอง โดยใช้รหัสประจำตัวประชาชน หรือชื่อนามสกุล ในการเข้าดูผลสอบ

logoOBEC

แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าตอบแทนนักการภารโรง ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 6 เดือน (เดือนเมษายน - กันยายน 2560) จำนวนเงิน 2,438,100 บาท

Attachments:
Download this file (1570.PDF)1570.PDF[ ]2850 kB