logoOBECเรียนผู้อำนวนยการโรงเรียนขนาดเล็ก แจ้งตารางการออกนิเทศโรงเรียนขนาดเล็ก รายละเอียดดังแนบ

logoOBECเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการ "โรงเรียนสุจริต"

สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 จัดประชุมอบรมการพัฒนาบุคลากรตามโครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริต ระหว่างวันที่ 7- 8 กันยายน 2559 รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (IMG_0001.pdf)IMG_0001.pdf[ ]1510 kB

logoOBECเรียนผู้อำนวยการโรงเรียน (รายชื่อตามคำสั่งที่แนบ)

สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 แต่งตั้งคระกรรมการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต"(โรงเรียนสุจริต) ประจำปี 2559 รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (IMG.pdf)IMG.pdf[ ]1886 kB