logoOBECขอขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพัฒนาบุคลิกภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2560

Attachments:
Download this file (ว3256.pdf)ว3256.pdf[ ]399 kB

logoOBECเตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ (ร.ร.บ้านโคกสูง ร.ร.นิคมสร้างตนเอง 5 ร.ร.เพียงหลวง 2)

logoOBECแจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้จัดรายละเอียดการเสนอขอเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

*ให้จัดส่งภายใน วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560

logoOBECสพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ขอให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (ว3283-60.pdf)ว3283-60.pdf[ ]133 kB

logoOBECเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศประจำปี

การศึกษา 2560  (ภาคเรียนที่ 2 )  รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (ปฏิทิน .docx)ปฏิทิน .docx[ ]31 kB
Download this file (ว3273.pdf)ว3273.pdf[ ]54 kB