logoOBEC

ด้วย สพฐ. ได้แจ้งปฏิทินและแนวทางการดำเนินตามระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2560  สพป.บร.2 จึงขอแจ้งให้โรงเรียนทราบและดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด รายละเอียดดังเอกสารแนบ

logoOBEC

ตามที่ สพป.บร.2 ได้จัดทำโครงการสร้างจิตสำนึกด้านการจัดการขยะ น้ำเสีย พลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพขึ้น และได้ให้โรงเรียนที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวด นั้น สพป.บร.2 จึงขอขยายเวลาในการส่งใบสมัครพร้อมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดฯ ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

logoOBECการตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

                    แจ้งให้ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำในสังกัดดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของตนเองและบุคคลในครอบครัว ผ่าน Website http://pws.cgd.go.th/EFiling/  หากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือต้องการเพิ่มเติมข้อมูล ให้ผู้มีสิทธิ์พิมพ์แบบ 7127 จัดส่งที่กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560

logoOBECสพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ขอให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

logoOBEC

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "สนุกกับสื่อการสอนคณิตศาสตร์ ป.3"   รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (Scan10004.PDF)Scan10004.PDF[ ]117 kB