logoOBEC

แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560  งบดำเนินงาน ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2 ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้ข้าราชการในสังกัดที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านทุกกรณีจนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2560  จำนวนเงิน 2,884,800 บาท

Attachments:
Download this file (1623.PDF)1623.PDF[ ]448 kB

logoOBEC

แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560  งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการใช้สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนขนาดเล็กพื้นที่เกาะสูง (Stand alone) เพิ่มเติมให้กับศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาที่มีโรงเรียนพื้นที่เกาะสูง     จำนวนเงิน  1,200  บาท

Attachments:
Download this file (1659.PDF)1659.PDF[ ]399 kB

logoOBEC

แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560  งบดำเนินงาน  พื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการใช้สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนขนาดเล็กพื้นที่เกาะสูง (Stand alone) จำนวนเงิน 3,600 บาท

Attachments:
Download this file (1658.PDF)1658.PDF[ ]442 kB

logoOBECการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ให้โรงเรียนที่มีลูกจ้างประจำได้ออกคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำดังตัวอย่างคำสั่ง โดยให้ลงนามในคำสั่งวันที่ 20 เมษายน เป็นต้นไป แล้วนำส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จำนวน 3 ชุด ภายในวันที่ 28 เมษายน 2560 

Attachments:
Download this file (คำสั่งลจ..PDF)คำสั่งลจ..PDF[ ]3282 kB

logoOBEC

แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อเนื่อง (พนักงานพิมพ์ดีด,พนักงานขับรถยนต์,พนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานทำความสะอาด) ครั้งที่ 2  ระยะเวลา 6 เดือน (เดือนเมษายน – กันยายน 2560) จำนวนเงิน  226,800 บาท

Attachments:
Download this file (1625.PDF)1625.PDF[ ]382 kB