logoOBEC

แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2560 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบล งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท  รายการครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการและการเรียนการสอนและการเรียนรู้อาชีพ โรงเรียนดีประจำตำบล รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ ทั้งนี้ให้เร่งรัดการดำเนินการให้สามารถผูกพันและเบิกจ่ายให้ได้ภายในไตรมาสที่ 1

 

logoOBECตอบขอบคุณ

Attachments:
Download this file (Document (2).pdf)Document (2).pdf[ ]24 kB

logoOBEC

 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ทุกแห่ง

Attachments:
Download this file (ว 3799.pdf)ว 3799.pdf[ ]124 kB

logoOBEC

 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ทุกแห่ง (ในเขตอำเภอประโคนชัย)

Attachments:
Download this file (ว3800.pdf)ว3800.pdf[ ]221 kB

logoOBEC 

ด่วนที่สุด การดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)

Attachments:
Download this file (ว3796-59.pdf)ว3796-59.pdf[ ]4191 kB