logoOBEC

สพป.บร.2 ได้กำหนดแนวดำเนินการให้สถานศึกษาทุกแห่งดำเนินการ โดยใช้การสอบเป็นการติดตามผลงาน ซึ่งกำหนดสอบการคิดเลขเร็วครั้งที่ 2 และสอบการคูณ ในวันที่ 31 ม.ค. 60 ขอให้สถานศึกษาดำเนินการ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

logoOBECโครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 2560

ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อตามเอกสารที่แนบ ดำเนินการส่งเอกสารเพิ่มเติม

Attachments:
Download this file (ว268.pdf)ว268.pdf[ ]939 kB

logoOBECโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 2560

ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อตามเอกสารที่แนบ ดำเนินการส่งเอกสารเพิ่มเติม

Attachments:
Download this file (ว262.pdf)ว262.pdf[ ]959 kB

logoOBECโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 2560  ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อตามเอกสารที่แนบ ดำเนินการส่งเอกสารเพิ่มเติม

Attachments:
Download this file (ว265.pdf)ว265.pdf[ ]858 kB

logoOBECเรียนผู้บริหารโรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์

           แจ้งผู้บริหารโรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ จำนวน ๑ คน เข้าอบรมปฏิบัติการ“การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการบ่มเพาะคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง”  (Enable Environment  for Sufficiency Learning) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณจัดขึ้น ระหว่างวันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ ณ โรงแรมอิมพีเรียลสกล อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร