logoOBEC

สพป.บร.2 ได้ดำเนินการกิจกรรมย่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น  ในวันที่ 12 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมศึกษานิเทศก์ แจ้งครูผู้มีรายชื่อเข้าร่วมประชุม รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (eng_name.png)eng_name.png[ ]78 kB
Download this file (official.png)official.png[ ]62 kB

logoOBEC

สพป.บร.2 แจ้งให้โรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมการเปิดชั้นเรียน (Open Class) ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (3175-08-2016.pdf)3175-08-2016.pdf[ ]601 kB

logoOBEC

สพป.บร.2 จึงขอให้ท่านแจ้งผู้มีสิทธิ์ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขที่ สพฐ.กำหนด  โดยแจ้งชื่อเข้าอบรมมาที่ สพป.บร.2 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

Attachments:
Download this file (3166-08-2016.pdf)3166-08-2016.pdf[ ]1141 kB

logoOBEC

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

         ด้วย สพป.บุรีรัมย์ เขต 2  จะดำเนินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1 ตุลาคม 2559  จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการ นับจำนวนพนักงานราชการ และประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

logoOBEC

สพป.บร.2 ขอให้ท่าน และข้าราชการในโรงเรียนของท่านอีก 2 คน รวมเป็น 3 คน เข้าร่วมประชุมอบรม ตามวันและเวลาตามและสถานตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

Attachments:
Download this file (3163-08-2016.pdf)3163-08-2016.pdf[ ]319 kB