logoOBECการขับเคลื่อนนโยบายด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"

Attachments:
Download this file (256.pdf)256.pdf[ ]842 kB

logoOBECสำรวจข้อมูลข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง

              ขอให้โรงเรียนดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง คำนำหน้า ชื่อตัว ชื่อสกุล ตัวการันต์ ตำแหน่งและสังกัด  ของข้าราชการที่จะเกษียนอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ตามบัญชีรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้  หากมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ให้แจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 30 มกราคม 2560  เพื่อดำเนินการต่อไป 

logoOBECเรียนผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง

                   ตามที่ สพฐ.แจ้งให้ทุกโรงเรียนนำส่งข้อมูลสารสนเทศฯในลักษณะ Online โดยจะปิดระบบการนำส่งในวันที่ 31 มกราคม 2560 เขตพื้นที่จึงกำหนดให้โรงเรียนนำส่งข้อมูลอย่างช้าภายในวันที่ 27 มกราคม 2560  แต่เนื่องจากประสิทธิภาพการทำงานของserver สพฐ.ที่ใช้ในการนำส่งข้อมูลมีปัญหา จึงขยายเวลานำส่งข้อมูลถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 ถ้าโรงเรียนใดไม่สามารถนำส่งข้อมูลได้ทันช่วงเวลาดังกล่าว สพฐ.ขยายเวลาและจะเปิดระบบให้ท่านนำส่งอีกครั้งระหว่างวันที่ 10 – 28 กุมภาพันธ์ 2560

                

logoOBECขอความร่วมมือให้โรงเรียนได้ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลพิกัดโรงเรียนผ่าน Application พิกัดโรงเรียน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2560

- ตรวจสอบความคืบหน้าของการรายงานข้อมูลพิกัดโรงเรียนได้ที่ http://nuobecdataanalys.azurewebsites.net/pages/schoollocation/areadetail.html?id=31020000

logoOBEC

ตามที่สำนักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) กำหนดสอบ O - NET พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ดังรายละเอียดที่แนบ

Attachments:
Download this file (hpPDFJanuary-25-2017.pdf)hpPDFJanuary-25-2017.pdf[ ]155 kB