logoOBEC

เพิ่มเติมตารางงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่ ตามรายละเอียดดังแนบ 

 

logoOBEC

แจ้งงานแก้ไขรายการสวัสดิการประจำเดือน ตุลาคม 2559

logoOBEC

 ด่วนที่สุด  เรียนเชิญประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  ขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้

                  1. แจ้งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาโรงเรียนในอำเภอประโคนชัยทุกโรง

โรงละ 1 ท่าน  เข้ารับฟังการถ่ายทอด  ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

                  2. แจ้งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.1-3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทุกโรง โรงละ 1 ท่าน 

เข้ารับฟังการถ่ายทอด  ในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

                  3. แจ้งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาทุกโรงๆ ละ 1 ท่าน (ยกเว้นอำเภอประโคนชัย)

และครูที่ทำการสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3  ในโรงเรียนประชารัฐ  เข้ารับฟังการถ่ายทอด

ในวันที่ 29 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

                  ทั้งนี้ ให้ครูที่เข้ารับฟังการถ่ายทอด ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมไปในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

logoOBEC

ประชาสัมพันธ์ เอกสาร "Best Practices การปฎิบัติที่ดีโรงเรียนดีประจำตำบล" (รับเอกสารใน Locker โรงเรียน)

Attachments:
Download this file (3749-26-2016.pdf)3749-26-2016.pdf[ ]135 kB

logoOBECประชาสัมพันธ์ตั้งชื่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560

Attachments:
Download this file (ว3746.pdf)ว3746.pdf[ ]65 kB