logoOBEC

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้ง หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  และการเดินทางไปราชการต่างประเทศและวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทาง ทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสุญหาย จึงแจ้งเวียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ 

logoOBEC

สพป.บร2 ได้ส่ง รหัสผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (password) ของโรงเรียนไปพร้อมหนังสือราชการในช่องรับหนังสือ ดังรายละเอียดที่แนบ

logoOBEC

สพป.บร2 ได้ดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ประเทศไทยรุ่นที่ 1-6 ในปีการศึกษา 2559 ดังรายละเอียดที่แนบ

Attachments:
Download this file (hpPDFJanuary-25-2017.pdf)hpPDFJanuary-25-2017.pdf[ ]157 kB