logoOBEC

แจ้งอนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณปี พ.ศ.2559

ดำเนินงาน รายการ

1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูแนะแนว หรือครูที่ปรึกษาชั้นเรียน 30,000 บาท

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางร่วมประชุมปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการแนะแนวและการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา เพื่อช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ" 14,940 บาท สำหรับผู้บริหารหรือครูที่ปรึกษาฯ 16 - 18 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ 

จำนวนเงินรวม 44,940.-บาท รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ 

logoOBECเชิญประชุมกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านกรวด ๒

Attachments:
Download this file (001.jpg)001.jpg[ ]184 kB

logoOBEC

แจ้งอนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณปี พ.ศ.2559 งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าพาหนะในการเดินทางของศึกษานิเทศก์ที่เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของศึกษานิเทศก์ ระดับประเทศ ประจำปี 2559 12 - 14 กันยายน 2559 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี จำนวนเงิน 19,700 บาท รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ

logoOBEC

แจ้งอนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณปี พ.ศ.2559 งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าพาหนะในการเดินทางของศึกษานิเทศก์ที่เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของศึกษานิเทศก์ ระดับประเทศ ประจำปี 2559 12 - 14 กันยายน 2559 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี จำนวนเงิน 19,700 บาท รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ

logoOBEC

สพป.บร.2 ขอให้ท่านผู้ที่มีรายชื่อด้งแนบร่วมงาน การจัการเรียนรวมในศตวรรษที่ 21 ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังรายละเอียดที่แนบ

Attachments:
Download this file (3152-07-2016.pdf)3152-07-2016.pdf[ ]494 kB