logoOBEC

เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง

         สพป.บุรีรัมย์ เขต 2  ขอให้โรงเรียนตรวจสอบการรับครูผู้สอนภาษาชาวต่างชาติ เพื่อป้องกันปัญหาการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ  ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  หากโรงเรียนใดดำเนินการจ้างขอให้รายงาน สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ทราบ ตามแบบที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

 

logoOBEC

แจ้งการโอน ปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ. 2559 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  สิ่งก่อสร้างที่มีราคา ต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ ค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ตามความขาดแคลน 18 โรงเรียน ให้เร่งรัดการดำเนินการให้สามารถส่งเอกสารหลักฐานเพื่อขออนุมัติสร้าง PO ในระบบ GFMIS และให้สามารถเบิกจ่ายให้ทันสิ้นไตรมาศที่ 1 

logoOBEC

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณทุกแห่ง

          ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ได้นัดให้มารับฟังการประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน  2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 นั้น ขอแจ้งเลื่อนการประชุมในครั้งนี้โดยไม่มีกำหนด

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

            044-670-713

logoOBECสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 กำหนดการจัดงานวันวชิราวุธ ประจำปี 2559 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ ลานหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

Attachments:
Download this file (3901.pdf)3901.pdf[ ]188 kB

 

logoOBEC

แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2559  งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาท รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (โรงเรียนดีประจำตำบล) โรงเรียนวัดโคกเจริญ ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ (ให้เร่งรัดการดำเนินการให้สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในไตรมาศแรก)