logoOBECสพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ขอให้โรงเรียนบ้านโคกสูง อำเภอกระสัง ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ กรอกข้อมูลลงในแบบบันทึกข้อมูลพื้นฐานประจำโรงเรียน กพด.001 ฉบับปรับปรุง เมษายน 2556 พร้อมทั้งกรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ http://164.115.25.68/rajadamri โดยให้ส่งแบบบันทึกดังกล่าวไปยังสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักพระราชวัง สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ 10303 โทร. 02 2813921 โทรสาร 02 2813923 ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

logoOBEC

Attachments:
Download this file (ว2027.pdf)ว2027.pdf[ ]487 kB

logoOBECโครงการประกวดหมอลำกลอนย้อนยุคเด็กและเยาวชน ประจำปี 2559

Attachments:
Download this file (ว2024.pdf)ว2024.pdf[ ]115 kB

logoOBECการประกวดบลกลอน และประกวดเดี่ยวปี่ใน เนื่องในงาน "สุนทรภู่ กวีโลก สืบสานตำนายไทย" จังหวัดระยอง ประจำปี 2559

Attachments:
Download this file (ว2025.pdf)ว2025.pdf[ ]150 kB

logoOBEC

แจ้งอนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2559 ตามหนังสือฯ ที่ ศธ 04002/ว 1584 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (รอบแบ่งกลุ่ม จำนวน 8 กลุ่ม) รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ