logoOBEC

แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าพาหนะในการเดินทางสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) จำนวนเงิน  4,500  บาท

Attachments:
Download this file (1506.PDF)1506.PDF[ ]393 kB

logoOBEC

แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย   ปีงบประมาณ 2560 งบดำเนิน  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาทีมพี่เลี้ยงโรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์  กรุงเทพมหานคร จำนวนเงิน 6,000 บาท

Attachments:
Download this file (1493.PDF)1493.PDF[ ]344 kB

logoOBEC

ด้วย สพฐ. ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดเตรียมสถานที่เรียนเพื่อรองรับนักเรียนที่ไม่มีที่เรียน ในระดับชั้น อ.1 ป.1 และ ม.1 สพป.บร.2 จึงให้โรงเรียนประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียนและมีความประสงค์ให้ สพป.บร.2 จัดหาที่เรียนให้ยื่นแบบแสดงความจำนงได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.บร.2 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 ทั้งนี้ นักเรียนจะได้รับการจัดที่เรียนให้ตามความเหมาะสม แต่ไม่ผูกันที่จะต้องจัดหาที่เรียนเฉพาะโรงเรียนที่พึงประสงค์เท่านั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

logoOBEC

ขอจัดส่งสำเนาหนังสือ กรมบัญช่ีกลาง

logoOBEC

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

          การทดสอบครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ชาวงชั้นที่ 3(มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3) ด้วยระบบ TEPE onlilne ขอให้โรงเรียนที่มีครูเข้าทดสอบแจ้งเตรียมการให้ดำเนินการดังนี้ 

          1. ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลรายชื่อตามสิ่งที่สิ่งมาด้วย (เพิ่มเติม-ปรับลด) และให้สมัครเข้าเป็นสมาชิกในระบบ TEPE online ใส่ภาพถ่ายหน้าตรงปัจจุบัน ที่เห็นใบหน้าชัดเจน ทางเว็บไซต์ http://www.tepeonline.org/ ควรใช้รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก เป็นรหัสของ USERNAME และ PASSWORD

           2. ให้ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์เพื่อทราบถึงรายละเอียดการทดสอบ สนามสอบ ห้องสอบ และข้อปฏิบัติในการสอบ ศึกษารายละเอียด หลักสูตร วิธีการ ขั้นตอนและฝึกการทำแบบทดสอบ Online ของสถานบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ที่ http://www.ipst.ac.th/index.php