logoOBEC

สพป.บุรีรัมย์เขต 2 ขอแจ้งผลสอบ Pre O-Net ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้โรงเรียน/กลุ่มเครือข่ายฯนำไปใช้ประโยชน์

logoOBECการแข่งขันกีฬาเปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปิก ประจำปี 2560

logoOBEC

แจ้งอนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียน ผ่านกระบวนการการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติประจำปี พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร จำนวนเงิน 2,200 บาท รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ

logoOBEC

หากมีการแก้ไขหรือขอเปลี่ยนแปลงโปรดแจ้งภายในวันพุธที่ 25 ม.ค 2560 ติดต่อที่ ศน.ญาณวุฒิ ทองอยู่ 094-5425625

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

logoOBEC

แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาตามความขาดแคลน จำนวน 28 โรงเรียน รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ