logoOBEC

แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 แผนงบประมาณ แผนงานบุคลากรภาครัฐ ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบบุคลากร และงบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินสมทบกองประกันสังคมเพื่อเบิกจ่ายให้กับพนักงานราชการตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม  2559 - กุมภาพันธ์ 2560) โดยปรับลดงบประมาณลงเนื่องจากได้รับอนุมัติงบประมาณจากสำนักงบประมาณไม่เพียงพอ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ

logoOBECเรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ทั้ง 138 โรง

สพฐ.ได้ประสานเกี่ยวกับการจัดอบรมทางไกลตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  โดยให้ทุกเขตจัดอบรมและมีจุดรับชมการถ่ายทอดทางไกล  ตามกำหนดการเดิมนั้นจัดอบรมในวันที่  25 - 26  ตุลาคม  2559  สพป.บุรีรัมย์เขต 2 กำหนดให้ครูเข้ารับการอบรมตามจุดอบรม 7 จุด  ความทราบแล้วนั้น  ด้วยมีข้อขัดข้องบางประการ สพฐ.จึงแจ้งเลื่อนการอบรมโดยไม่มีกำหนด  จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ  ณ ที่นี้  (ศน.อัจฉรา  0898494458)

logoOBEC

Attachments:
Download this file (ว3714.2.pdf)ว3714.2.pdf[ ]97 kB

logoOBEC

ขอรับแบบรูปรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ในเวลาราชการ

Attachments:
Download this file (Scan1.PDF)Scan1.PDF[ ]424 kB

logoOBEC

Attachments:
Download this file (ว3706.pdf)ว3706.pdf[ ]21 kB