logoOBEC

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

Attachments:
Download this file (File.PDF)File.PDF[ ]617 kB

logoOBECเรียน ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด

โครงการ "ครูดีในดวงใจ"ครั้งที่ 15 พ.ศ.2561 (ดังแนบ)

logoOBEC

สพป.บร.2 ขอให้ท่านแจ้งครูเข้าร่วมโครงการตามรายชื่อที่ส่งมาด้วย โดยอำนวยการโรงเรียนต้องอนุญาตให้ครูดังกล่าวเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม ทั้งนี้ให้ผู้อบรมส่งแบบตอบรับการอบรม ตามแบบที่ส่งมาด้วยภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Attachments:
Download this file (1576.pdf)1576.pdf[ ]525 kB

logoOBECเรียน ผอ.รร.วัดบ้านเมืองต่ำ, ผอ.รร.บ้านนิคมสายโท 12 เหนือ ,                                                      ผอ.รร.บ้านโคกย่างและผอ.รร.บ้านกระสัง 

ด้วย สพฐ.กำหนดจัดประชุมสัมมนาชุมนุมนักวัดผลและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ปี 2560 ในวันที่ 26-28 พ.ค.60  สพป.บร.2 จึงแจ้งและอนุญาตให้บุคลากรในโรงเรียนของท่านที่เป็นสมาชิกชุมนุมฯ  เข้าร่วมประชุมสัมนาในวันเวลาสถานที่ดังกล่าว  รายละเอียดดังแนบ

logoOBECแจ้งให้พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวมารับสำเนาสัญญาจ้าง ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2   ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป