logoOBEC

แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2559 งบดำเนินงาน เพื่อดำเนินการ 1.เพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์ STEM Educationในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 2.เป็นค่าเดินทางประชุมปฏิบัติการของผู้บริหารโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ 3.เพื่อติดตามประเมินผลและรายงานความก้าวหน้าการจัดกิจกรรม STEM Education ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวนเงิน 65,000 บาท รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ 

logoOBEC

สพป.บร.2 แจ้งให้ครูในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 3 อำเภอ มาประชุมทบทวนและให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ ในวันที่ 19 ก.ย.2559 ห้องประชุม สพป.บร.2 รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (3136-05-2016.pdf)3136-05-2016.pdf[ ]187 kB

logoOBECเชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "ครูต้นแบบ" โครงการ "บีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน" ประจำปี 2559-2560 รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

logoOBEC ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงให้ผู้ประสงค์เสนอแบบขอรับรางวัลคุรุสถา ประจำปี 2559 เพิ่มจำนวนผลงานจาก 2 เล่มให้จัดทำจำนวน 11 เล่มตามรูปแบบและกำหนดการส่งเดิม

logoOBECเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตะครอง,บ้านตาแก,บ้านตะเคียน,บ้านดอนยาว,บ้านบุญช่วย,บ้านโคกขมิ้นพัฒนา

ขอให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรข้างต้น เตรียมดำเนินการจัดจ้างฯ  รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (ว3123.pdf)ว3123.pdf[ ]673 kB