logoOBEC

        แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ. 2559 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียนและสิ่ง ก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาท (งบผูกพันเดิมปี 2558 – 2560) สำหรับใช้เป็นงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นตาม ความขาดแคลน (อาคารเรียน แบบ 324 ล./55-ก โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ

logoOBEC

เกียรติบัตรระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๙

Attachments:
Download this file (ว3688-59.pdf)ว3688-59.pdf[ ]1436 kB

logoOBEC

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

         แจ้งการส่งผลงานเพื่อรับการประเมินรางวัล สพฐ. (Obec Awards) ครั้งที่ 6  ปีการศึกษา 2559 ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559

logoOBEC

            แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2559 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน งบดำเนินงาน เพื่อจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม ระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559- 31 มีนาคม 2560) รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ

logoOBEC

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

          สพป.บุรีรัมย์ เขต 2  ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินการสำรวจข้อมูลพื้นฐานเพื่อการประเมินข้าราชการครูฯ  รายงานผลการดำเนินตการ  ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้