logoOBEC

สพป.บร.2 ได้จัดทำโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2557-2561 โดยให้โรงเรียนส่งครูเข้ารับการอบมจำนวน 2 คน  คือครูบรรณารักษ์ และครูชั้น ป.3 ในวันที่ 9-12 ก.ย.2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.บร.2 รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (ว3122-05-2016.pdf)ว3122-05-2016.pdf[ ]1040 kB

logoOBEC

สพป.บร.2 ขอให้โรงเรียนวัดบ้านสนวน โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ และโรงเรียนบ้านโคกสูง ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบงานแนะแนว เข้าร่วมประชุม วันเวลาตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

Attachments:
Download this file (ว3121r-05-2016.pdf)ว3121r-05-2016.pdf[ ]907 kB

logoOBEC

แจ้งอนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณปี พ.ศ.2559 งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผลิตสื่อ Vidio Training และสื่อ Infographics ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับนำไปใช้เป็นสื่อต้นแบบในการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวนเงิน  10,000 บาท รายละเอียตามไฟล์เอกสารที่แนบ 

logoOBECเชิญประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสังกัด

Attachments:
Download this file (001.jpg)001.jpg[ ]184 kB

logoOBEC

แจ้งอนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณปี พ.ศ.2559 งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางประชุมวางแผนอัตรากำลังเพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา 18 - 20 สิงงหาคม 2559 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร จำนวนเงิน 3,280 บาท รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ