logoOBECประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัดประจำปี ๒๕๖๐ รายละเอียดดังแนบ

 

 

Attachments:
Download this file (178-19-2017.pdf)178-19-2017.pdf[ ]768 kB

logoOBEC

การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ  ดังเอกสารแนบ

logoOBEC

ด้วย วัดไตรวิทยาราม เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมของสงฆ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนทุนในระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ที่มีเกรดเฉลี่ย ๒.๐๐ ขึ้นไป ศึกษาต่อตามโครงการช้างเผือก รุ่นที่ ๗ โดยผู้ขอรับทุนต้องบรรพชาเป็นสามเณร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

logoOBEC

                     สพป.บร.๒ จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัดพิจารณา ดำเนินการ ดังนี้

                   ๑) อนุเคราะห์ให้สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้งรัฐและเอกชนเข้าไปแนะแนวการเรียนต่อสายอาชีพในสถานศึกษา

                   ๒) อำนวยความสะดวกในเรื่องเอกสารประกอบการสมัครเพื่อศึกษาต่อในสายวิชาชีพ ให้แก่ นักเรียนที่สนใจเรียนต่อทางสายวิชาชีพ

รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (169.doc)169.doc[ ]159 kB

logoOBECการดำเนินงานตามกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

Attachments:
Download this file (162.pdf)162.pdf[ ]1092 kB