logoOBEC

แจ้งอนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 269 ตามหนังสือฯ ที่ ศธ 04002/ว 483 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 งบดำเนินงาน รายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของ สพฐ. ปี 2560 12 กิจกรรม 5 รหัสงบประมาณ รวม 4,777,650 บาท รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  ขอให้ผู้รับผิดชอบเร่งรัดการดำเนินการให้สามารถขับเคลื่อนกิจกรรม และเบิกจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินโดยเร็ว

Attachments:
Download this file (317-326 6 ล้าน.pdf)317-326 6 ล้าน.pdf[ ]6216 kB

logoOBECประชาสัมพันธ์นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภมูิพลอดุลยเดช

Attachments:
Download this file (CCF03022560.pdf)CCF03022560.pdf[ ]960 kB

logoOBEC

ขอเชิญครูบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 28 โรงเรียนดังรายชื่อที่แนบเข้าร่วมประชุมในวันที่ 3-9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สพป.บุรีรัมย์เขต 2 รายละเอียดดังแนบ

 

Attachments:
Download this file (392-03-2017.pdf)392-03-2017.pdf[ ]575 kB

logoOBECประชาสัมพันธ์และจองหุ้นบริษัทประชารัฐรักสามัคคีบุรีรัมย์  (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

Attachments:
Download this file (CCF03022560.pdf)CCF03022560.pdf[ ]1845 kB

logoOBEC

เพื่อให้การดำเนินงานการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O – NET ) ปีการศึกษา ๒๕๕๙  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุวัตถุประสงค์   จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้