logoOBEC

แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปี 2561 จัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (Scan1.PDF)Scan1.PDF[ ]162 kB

logoOBEC

เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง

        สพป.บุรีรัมย์ เขต 2  ยกเลิกประกาศ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2  เรื่อง  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาฯ  ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

Attachments:
Download this file (ว1621.PDF)ว1621.PDF[ ]131 kB

logoOBECการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา(ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านระบบ Tele Conference 

Attachments:
Download this file (ว1616.pdf)ว1616.pdf[ ]1037 kB

logoOBECการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สพป.บร 2 ขอให้สถานศึกษาดำเนินการลงทะเบียน เพื่อขอรับ User และ Password ของหน่วยงาน ดำเนินงานปักหมุดของหน่วยงาน เอกสารรายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (ว1617.pdf)ว1617.pdf[ ]3464 kB

logoOBECเรียนผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด(รายชื่อดังแนบ)

               แจ้งให้ผู้มีรายชื่อที่ดังสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ เข้าอบรมครูตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกลระดับประถมศึกษา ตอนปลาย ในระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องE-classroom ชั้น 3 (อาคาร 4 ชั้น) โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยโดยให้มารายงานตัว ระหว่างเวลา 08.00-08.30 น. ให้จงได้เนื่องจากจะมีพิธีเปิด โดยโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรม ในเวลา08.30-09.00 และเริ่มอบรมด้วยระบบทางไกล เวลา 09.00 น. พร้อมให้ผู้เข้าอบรมทุกคน นำมือถือSmart phone และนำคอมพิวเตอร์ Notebook พร้อมนำปลั๊กไฟมาด้วย โรงเรียนละ 1 เครื่อง รายละเอียดดังแนบ
หมายเหตุ เปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมจากห้องประชุมใหญ่ของ รร.อนุบาลประโคนชัย เป็นห้อง E-Classroom เนื่องจาก ใช้สถานที่ในการทำMOU