logoOBECขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการจัดสร้างพระพุทธรูปนาคปรก  ปางมารวิชัย รุ่นเฉลิมพระเกียรติ  ๖๐ พรรษษ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี

Attachments:
Download this file (CCF17012560_0002.pdf)CCF17012560_0002.pdf[ ]1483 kB

logoOBECขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  วีดีทัศน์จากการประชุมคณะรัฐมนตรี

Attachments:
Download this file (CCF17012560_0001.pdf)CCF17012560_0001.pdf[ ]1989 kB

logoOBECโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล  แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Attachments:
Download this file (CCF17012560.pdf)CCF17012560.pdf[ ]5199 kB

logoOBEC

เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 บ้านจรเข้มาก บ้านชุมแสง บ้านป่าชัน บ้านหนองตระเสก บ้านเขาคอก บ้านแสลงโทน ประโคนชัยวิทยา วัดปทุมคงคา

สพป บร2 ได้แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (hpPDFJanuary-17-2017.pdf)hpPDFJanuary-17-2017.pdf[ ]296 kB

logoOBEC

                   ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ได้กำหนดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

ในสังกัด  เพื่อพบปะ  ชี้แจงข้อราชการ และร่วมเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ครั้งที่ 1/2560  ในวันพุธที่  18  มกราคม  2560  เวลา 09.00 น.  ณ  หอประชุมโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์   

                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา

และสถานที่ดังกล่าว  ในการนี้  ขอให้ท่านดาวน์โหลดเอกสารระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

ครั้งที่  1/2560  ได้ที่เว็บไซต์  www.br2.go.th และนำเข้าในวันประชุมดังกล่าวด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป