logoOBEC

การฝึกอบรม หลักสูตร"พระราชบัญญติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"และการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านการเงินของสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2560

Attachments:
Download this file (Scan1.PDF)Scan1.PDF[ ]256 kB

logoOBECสพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ขอให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง รายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (ว 1298-60.pdf)ว 1298-60.pdf[ ]287 kB

logoOBEC

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก

Attachments:
Download this file (ว1296-60.pdf)ว1296-60.pdf[ ]3016 kB

logoOBECสพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ขอให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - วันทีี่ 30 กันยายน 2560 (ตรงกับภาคเรียนที่ 2/2559 และภาคเรียนที่ 1/2560) รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (ว 1297-60.pdf)ว 1297-60.pdf[ ]571 kB

logoOBEC

 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกแห่ง

Attachments:
Download this file (ว 1289.pdf)ว 1289.pdf[ ]700 kB