logoOBEC

โครงการพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบล ปีการศึกษา 2560  ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560  รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (Scan1.PDF)Scan1.PDF[ ]256 kB

logoOBECเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 10 แห่ง (รายชื่อดังแนบ)

                      ด้วย สพฐ.มอบหมายให้ สพป.บร.1 เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ในวันที่ 27-28 มิ.ย.60 ณ ห้องประชุมพิมานพรหม สพป.บร.1

                   จึงแจ้งให้ รร.ส่งครูวิทย์ คณิตและคอมพิวเตอร์ รวม 3 คน เข้าประชุมในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวและส่งแบบตอบรับทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. พร้อมส่งให้ สพป.บร.2 รับทราบด้วยทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 23 มิ.ย.60 รายละเอียดดังแนบ

 

logoOBEC

แจ้งโอนการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2560  งบดำเนินงาน  เพื่อจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่งไปจัดการเรียนรวม ระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2560) จำนวนเงิน  6,917,400 บาท

Attachments:
Download this file (2243.PDF)2243.PDF[ ]460 kB

logoOBEC

แจ้งโอนการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2560 งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนและค่าพาหนะสำหรับผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาครูด้วยหลักสูตร "ผู้นำในตัวฉัน" จำนวนเงิน 742,400 บาท

Attachments:
Download this file (2468.PDF)2468.PDF[ ]346 kB

logoOBEC

การดำเนินการประเมินการอ่านการเขียน ป.1-6 , ม.1-3 ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)  รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (การเขียน ป.5.docx)การเขียน ป.5.docx[ ]52 kB
Download this file (คำชีแจงการเขียน ป.๕ (มิถุนายน ๒๕๖๐).docx)คำชีแจงการเขียน ป.๕ (มิถุนายน ๒๕๖๐).docx[ ]74 kB
Download this file (คำชี้แจง ม.2 ปรับ.doc)คำชี้แจง ม.2 ปรับ.doc[ ]2552 kB
Download this file (คำชี้แจง ม.3 ปรับ.doc)คำชี้แจง ม.3 ปรับ.doc[ ]1149 kB
Download this file (คำชี้แจงการอ่าน ป.๑.doc)คำชี้แจงการอ่าน ป.๑.doc[ ]197 kB
Download this file (คำชี้แจงการอ่าน ป.๒ ปรับ.doc)คำชี้แจงการอ่าน ป.๒ ปรับ.doc[ ]326 kB
Download this file (คำชี้แจงการอ่าน ป.๓.doc)คำชี้แจงการอ่าน ป.๓.doc[ ]375 kB
Download this file (คำชี้แจงการอ่าน ป.๔ (มิถุนายน ๒๕๖๐).doc)คำชี้แจงการอ่าน ป.๔ (มิถุนายน ๒๕๖๐).doc[ ]260 kB
Download this file (คำชี้แจงการอ่าน ป.๕  (มิถุนายน ๒๕๖๐).doc)คำชี้แจงการอ่าน ป.๕ (มิถุนายน ๒๕๖๐).doc[ ]311 kB
Download this file (คำชี้แจงการอ่าน ป.๖.doc)คำชี้แจงการอ่าน ป.๖.doc[ ]285 kB
Download this file (คำชี้แจงการเขียน ป. ๓.doc)คำชี้แจงการเขียน ป. ๓.doc[ ]1158 kB
Download this file (คำชี้แจงการเขียน ป.๑.docx)คำชี้แจงการเขียน ป.๑.docx[ ]56 kB
Download this file (คำชี้แจงการเขียน ป.๒.docx)คำชี้แจงการเขียน ป.๒.docx[ ]1918 kB
Download this file (คำชี้แจงการเขียน ป.๔ (มิถุนายน ๒๕๖๐).docx)คำชี้แจงการเขียน ป.๔ (มิถุนายน ๒๕๖๐).docx[ ]275 kB
Download this file (คำชี้แจงการเขียน ป.๖ (มิถุนายน ๒๕๖๐).doc)คำชี้แจงการเขียน ป.๖ (มิถุนายน ๒๕๖๐).doc[ ]634 kB
Download this file (ม.1 ปรับแล้ว.doc)ม.1 ปรับแล้ว.doc[ ]805 kB
Download this file (เครื่องมือ PISA ม.๓.doc)เครื่องมือ PISA ม.๓.doc[ ]1018 kB
Download this file (เครื่องมือ ม.1.doc)เครื่องมือ ม.1.doc[ ]677 kB
Download this file (เครื่องมือ ม.2 ปรับ.doc)เครื่องมือ ม.2 ปรับ.doc[ ]2445 kB
Download this file (เครื่องมือการอ่าน ป.๑.doc)เครื่องมือการอ่าน ป.๑.doc[ ]73 kB
Download this file (เครื่องมือการอ่าน ป.๒.doc)เครื่องมือการอ่าน ป.๒.doc[ ]102 kB
Download this file (เครื่องมือการอ่าน ป.๓ (มิถุนายน ๒๕๖๐).doc)เครื่องมือการอ่าน ป.๓ (มิถุนายน ๒๕๖๐).doc[ ]126 kB
Download this file (เครื่องมือการอ่าน ป.๔ (มิถุนายน ๒๕๖๐).doc)เครื่องมือการอ่าน ป.๔ (มิถุนายน ๒๕๖๐).doc[ ]94 kB
Download this file (เครื่องมือการอ่าน ป.๕  (มิถุนายน ๒๕๖๐).doc)เครื่องมือการอ่าน ป.๕ (มิถุนายน ๒๕๖๐).doc[ ]123 kB
Download this file (เครื่องมือการอ่าน ป.๖ (มิถุนายน ๒๕๖๐).doc)เครื่องมือการอ่าน ป.๖ (มิถุนายน ๒๕๖๐).doc[ ]102 kB
Download this file (เครื่องมือการเขียน  ป.๖ (มิถุนายน ๒๕๖๐).doc)เครื่องมือการเขียน ป.๖ (มิถุนายน ๒๕๖๐).doc[ ]609 kB
Download this file (เครื่องมือการเขียน ป.๑.doc)เครื่องมือการเขียน ป.๑.doc[ ]74 kB
Download this file (เครื่องมือการเขียน ป.๒.doc)เครื่องมือการเขียน ป.๒.doc[ ]1939 kB
Download this file (เครื่องมือการเขียน ป.๓ (มิถุนายน ๒๕๖๐).doc)เครื่องมือการเขียน ป.๓ (มิถุนายน ๒๕๖๐).doc[ ]1066 kB
Download this file (เครื่องมือการเขียน ป.๔ (มิถุนายน ๒๕๖๐).docx)เครื่องมือการเขียน ป.๔ (มิถุนายน ๒๕๖๐).docx[ ]433 kB