logoOBEC

ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560  รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (Scan10001.PDF)Scan10001.PDF[ ]472 kB

logoOBEC

รายชื่อโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่เสี่ยง รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (Scan10006.PDF)Scan10006.PDF[ ]108 kB

logoOBEC

ประเมินตนเองรอบ 9 เดือน อัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ (ปรับปรุงล่าสุด) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (Scan10004.PDF)Scan10004.PDF[ ]465 kB

logoOBEC

สพป บร 2 ได้จัดประชุมปฏิบัติการครูและบุคลากรผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำของโรงเรียน โรงเรียนละ จำนวน 1 คน ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (Scan10005.PDF)Scan10005.PDF[ ]141 kB

logoOBEC

สพป บร 2 กำหนดการสอบการอ่านการเขียน ป.1-ม.3 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (การเขียน ป.5.docx)การเขียน ป.5.docx[ ]52 kB
Download this file (คำชีแจงการเขียน ป.๕ (มิถุนายน ๒๕๖๐).docx)คำชีแจงการเขียน ป.๕ (มิถุนายน ๒๕๖๐).docx[ ]74 kB
Download this file (คำชี้แจง PISA ม.๑.doc)คำชี้แจง PISA ม.๑.doc[ ]838 kB
Download this file (คำชี้แจง PISA ม.๒.doc)คำชี้แจง PISA ม.๒.doc[ ]2628 kB
Download this file (คำชี้แจง PISA ม.๓.doc)คำชี้แจง PISA ม.๓.doc[ ]1206 kB
Download this file (คำชี้แจงการอ่าน ป.๑ (มิถุนายน ๒๕๖๐).doc)คำชี้แจงการอ่าน ป.๑ (มิถุนายน ๒๕๖๐).doc[ ]197 kB
Download this file (คำชี้แจงการอ่าน ป.๒ (มิถุนายน ๒๕๖๐).doc)คำชี้แจงการอ่าน ป.๒ (มิถุนายน ๒๕๖๐).doc[ ]330 kB
Download this file (คำชี้แจงการอ่าน ป.๓.doc)คำชี้แจงการอ่าน ป.๓.doc[ ]375 kB
Download this file (คำชี้แจงการอ่าน ป.๔ (มิถุนายน ๒๕๖๐).doc)คำชี้แจงการอ่าน ป.๔ (มิถุนายน ๒๕๖๐).doc[ ]260 kB
Download this file (คำชี้แจงการอ่าน ป.๕  (มิถุนายน ๒๕๖๐).doc)คำชี้แจงการอ่าน ป.๕ (มิถุนายน ๒๕๖๐).doc[ ]311 kB
Download this file (คำชี้แจงการอ่าน ป.๖ 2.doc)คำชี้แจงการอ่าน ป.๖ 2.doc[ ]301 kB
Download this file (คำชี้แจงการอ่าน ป.๖.doc)คำชี้แจงการอ่าน ป.๖.doc[ ]301 kB
Download this file (คำชี้แจงการเขียน ป. ๓.doc)คำชี้แจงการเขียน ป. ๓.doc[ ]1158 kB
Download this file (คำชี้แจงการเขียน ป.๑ (มิถุนายน ๒๕๖๐).docx)คำชี้แจงการเขียน ป.๑ (มิถุนายน ๒๕๖๐).docx[ ]60 kB
Download this file (คำชี้แจงการเขียน ป.๒ (มิถุนายน ๒๕๖๐).docx)คำชี้แจงการเขียน ป.๒ (มิถุนายน ๒๕๖๐).docx[ ]1918 kB
Download this file (คำชี้แจงการเขียน ป.๔ (มิถุนายน ๒๕๖๐).docx)คำชี้แจงการเขียน ป.๔ (มิถุนายน ๒๕๖๐).docx[ ]276 kB
Download this file (คำชี้แจงการเขียน ป.๖ (มิถุนายน ๒๕๖๐).doc)คำชี้แจงการเขียน ป.๖ (มิถุนายน ๒๕๖๐).doc[ ]631 kB
Download this file (คำชี้แจงการเขียน ป.๖ (มิถุนายน ๒๕๖๐)1.doc)คำชี้แจงการเขียน ป.๖ (มิถุนายน ๒๕๖๐)1.doc[ ]631 kB
Download this file (เครื่องมือ PISA ม.๒.doc)เครื่องมือ PISA ม.๒.doc[ ]2445 kB
Download this file (เครื่องมือ PISA ม.๓.doc)เครื่องมือ PISA ม.๓.doc[ ]1018 kB
Download this file (เครื่องมือ PSA ม.๑.doc)เครื่องมือ PSA ม.๑.doc[ ]675 kB
Download this file (เครื่องมือการอ่าน ป.๑ (มิถุนายน ๒๕๖๐).doc)เครื่องมือการอ่าน ป.๑ (มิถุนายน ๒๕๖๐).doc[ ]73 kB
Download this file (เครื่องมือการอ่าน ป.๒ (มิถุนายน ๒๕๖๐).doc)เครื่องมือการอ่าน ป.๒ (มิถุนายน ๒๕๖๐).doc[ ]102 kB
Download this file (เครื่องมือการอ่าน ป.๓ (มิถุนายน ๒๕๖๐).doc)เครื่องมือการอ่าน ป.๓ (มิถุนายน ๒๕๖๐).doc[ ]126 kB
Download this file (เครื่องมือการอ่าน ป.๔ (มิถุนายน ๒๕๖๐).doc)เครื่องมือการอ่าน ป.๔ (มิถุนายน ๒๕๖๐).doc[ ]94 kB
Download this file (เครื่องมือการอ่าน ป.๕  (มิถุนายน ๒๕๖๐).doc)เครื่องมือการอ่าน ป.๕ (มิถุนายน ๒๕๖๐).doc[ ]123 kB
Download this file (เครื่องมือการอ่าน ป.๖ (มิถุนายน ๒๕๖๐) 4.doc)เครื่องมือการอ่าน ป.๖ (มิถุนายน ๒๕๖๐) 4.doc[ ]102 kB
Download this file (เครื่องมือการอ่าน ป.๖ (มิถุนายน ๒๕๖๐).doc)เครื่องมือการอ่าน ป.๖ (มิถุนายน ๒๕๖๐).doc[ ]102 kB
Download this file (เครื่องมือการเขียน  ป.๖ (มิถุนายน ๒๕๖๐) 3.doc)เครื่องมือการเขียน ป.๖ (มิถุนายน ๒๕๖๐) 3.doc[ ]609 kB
Download this file (เครื่องมือการเขียน  ป.๖ (มิถุนายน ๒๕๖๐).doc)เครื่องมือการเขียน ป.๖ (มิถุนายน ๒๕๖๐).doc[ ]609 kB
Download this file (เครื่องมือการเขียน ป.๑ (มิถุนายน ๒๕๖๐).doc)เครื่องมือการเขียน ป.๑ (มิถุนายน ๒๕๖๐).doc[ ]74 kB
Download this file (เครื่องมือการเขียน ป.๒ (มิถุนายน ๒๕๖๐).doc)เครื่องมือการเขียน ป.๒ (มิถุนายน ๒๕๖๐).doc[ ]1939 kB
Download this file (เครื่องมือการเขียน ป.๓ (มิถุนายน ๒๕๖๐).doc)เครื่องมือการเขียน ป.๓ (มิถุนายน ๒๕๖๐).doc[ ]1066 kB
Download this file (เครื่องมือการเขียน ป.๔ (มิถุนายน ๒๕๖๐).docx)เครื่องมือการเขียน ป.๔ (มิถุนายน ๒๕๖๐).docx[ ]433 kB