logoOBECตรวจสอบสถานะการรายงานข้อมูลโครงการระบบบัญชีฯ ของ ร.ร.ที่ยังไม่เรียบร้อยในส่วนของรายการ"ค่าอาหารกลางวัน (ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2)" ขอให้ ร.ร.ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพรชัย ปะโมทานัง 087-2540646

logoOBECแก้ไขแบบประมาณการ ปร.4 ปร.5 และปร.6 สำหรับการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณปี 2562 รายการปรับปรุงซ่อมแซมฯ (ขอให้ ร.ร.ใช้แบบประมาณการฯนี้สำหรับการขอจัดตั้งงบประมาณปี 2562 แทนแบบประมาณฯการเดิม)

logoOBECขอให้โรงเรียนตามบัญชีรายชื่อดำเนินการนำเข้าข้อมูลในระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) ที่ www.catas.in.th ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

logoOBEC

สพป.บุรีรัมย์ เขต 2  ขอแจ้งรายชื่อสมาชิก Tepe online  ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2560   หากยังมิได้เป็นสมาชิกให้เข้าไปสมัครเพื่อดำเนินการพัฒนาต่อไป  

logoOBECมอบอำนาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ

เรียน ผ.อ. ในสังกัดทุกโรงเรียน