logoOBEC

ขับเคลื่อนนโยบายและลงนามข้อตกลงปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังแนบ

logoOBEC

Attachments:
Download this file (ว1579.PDF)ว1579.PDF[ ]3003 kB

logoOBEC

ด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้ดำเนินการโอนเงินงบอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2561 (70%) จำนวน 5 รายการ

เวลา16.30 น. วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ตามรายละเอียดที่แนบ และขอให้โรงเรียนในสังกัด ส่งใบเสร็จรับเงิน โดยระบุได้รับเงินจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ตามรายละเอียดดังนี้

1.ค่าจัดการเรียนการสอน

2.ค่าหนังสือเรียน

3.ค่าเครื่องแบบนักเรียน

4.ค่าอุปกรณ์การเรียน

5.ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ตามรายการจัดสรร 230 โรงเรียน รวมงบประมาณ 75,142,507.00 บาท

การส่งใบเสร็จรับเงินให้ติดใส่กระดาษA4 

Attachments:
Download this file (เงินอุดหนุน.pdf)เงินอุดหนุน.pdf[ ]297 kB

logoOBEC

เรียน   ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง

          สพป.บุรีรัมย์ เขต 2  ขอประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่าง  ดังประกาศที่แนบมาพร้อมนี้  โดยให้ส่งคำร้องตามแบบที่กำหนดและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง  ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

Attachments:
Download this file (ว1573.PDF)ว1573.PDF[ ]910 kB

logoOBEC

การจัดประชุมการขับเคลื่อนนโยบายและลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (Scan10001.PDF)Scan10001.PDF[ ]803 kB