logoOBECการจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560

Attachments:
Download this file (1278.pdf)1278.pdf[ ]78 kB

logoOBECด่วนที่สุด สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ขอให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ภาคเรียนที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ ตามแบบรายงาน สข. ปส. ที่ 1 ส่งให้ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

logoOBEC

เรียน   ข้าราชการครูที่เกี่ยวข้อง

         ขอให้ข้าราชการครูที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับการสอบ ในการสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ไปร่วมประชุมรับฟังแนวทางการปฏิบัติงาน ในวันที่ 21 เมษายน 2560  เวลา 08.30 น.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  ดังรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้

logoOBECเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง

              สพป.บร. 2 ได้คำนวณค่าขีดจำกัดล่างปี 2559 เพื่อให้โรงเรียนได้นำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนจัดการศึกษา  รายละเอียดดังแนบ

logoOBEC

แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาของบุตร วันที่ 19 เมษายน 2560