logoOBEC

ขอขอบคุณ

Attachments:
Download this file (ว3856-60.pdf)ว3856-60.pdf[ ]858 kB

logoOBECสำรวจข้อมูลข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง                 

                    ขอให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้

                   1. สำรวจรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำในสังกัด ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2561  ตามบัญชีที่ส่งมาพร้อมนี้  หากมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำจะเกษียณอายุในปีงบประมาณดังกล่าวเพิ่มเติม ให้แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ทราบด้วย

                   2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามแบบสำรวจโดยละเอียด โดยเฉพาะข้อมูล วัน เดือน ปีเกิดคำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล ตัวสะกด ตัวการันต์ ตำแหน่ง และสังกัดในทะเบียนประวัติ(ก.พ.7) สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรจ่ายเงินเดือน(เฉพาะลูกจ้างประจำ) ถูกต้องตรงกันหรือไม่ หากพบว่าข้อมูลตามแบบสำรวจไม่ถูกต้อง ให้ทางโรงเรียนแจ้งข้าราชการและลูกจ้างประจำดำเนินการแก้ไขตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติข้าราชการ พ.ศ.2548 ตามข้อ 8 และข้อ 9  ภายในเดือนธันวาคม 2560 ทั้งนี้ให้ตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ประจำหลังเกษียณอายุราชการและหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก

                   3. รายงานผลการตรวจสอบข้อมูล  หากเห็นว่าไม่ถูกต้อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำดังกล่าวนำเอกสาร/หลักฐานแนบประกอบ  ส่งถึงกลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560  

(รายละเอียดดังสิ่งที่แนบ)

logoOBEC

ตามที่ สพป.บร.2 ได้แจ้งประกาศ สพฐ. เกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ให้โรงเรียนดำเนินการรับนักเรียนและถือปฏิบัติตามประกาศโดยเคร่งครัด รวมทั้งให้โรงเรียนรายงานข้อมูลแผนการรับนักเรียนและผู้รับผิดชอบการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 บัดนี้ครบกำหนดแล้ว ปรากฏว่ามีโรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูลดังกล่าวให้ สพป.บร.2ทราบ จึงขอให้โรงเรียนตามบัญชีรายชื่อรายงานให้ทราบภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เพื่อรวบรวมรายงาน สพฐ.ทราบต่อไป รายละเอียดดังเอกสารแนบ

logoOBEC

เรียน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

        โอนค่ารักษาพยาบาล / ค่าการศึกษาบุตร ปรำจำเดือน พฤสจิกายน 2560 ครั้งที่ 2

ระบบจะดำเนินการโอนค่าสวัสดิการตามรายละเอียดที่แจ้งภายในเวลา 18.00 น. ของวันที่ 6 ธันวาคม 2560 นี้คะ

logoOBEC

 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกแห่ง

Attachments:
Download this file (ว 3711'.pdf)ว 3711'.pdf[ ]185 kB