logoOBECสพป.บร.2 ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีรายชื่อตามคำสั่งเข้าร่วมประชุมประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

logoOBECแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และมอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ปฏิบัติราชการแทน

Attachments:
Download this file (942.pdf)942.pdf[ ]3425 kB

logoOBECการให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ(บุคลากรภาครัฐ)"

Attachments:
Download this file (943.pdf)943.pdf[ ]2883 kB

logoOBECมอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่ม กำกับ ดูแล ส่งเสริม สนันสนุน แนะนำ ให้คำปรึกษา การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอกระสังและอำเภอพลับพลาชัย

Attachments:
Download this file (941.pdf)941.pdf[ ]1229 kB

logoOBEC

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยและการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัยจังหวัดบุรีรัมย์ รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (Scan1.PDF)Scan1.PDF[ ]160 kB