logoOBEC

แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3  จำนวนเงิน 3,840,256 บาท

 

Attachments:
Download this file (1501.1.PDF)1501.1.PDF[ ]424 kB

logoOBEC

แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2560   งบดำเนินงาน  เพื่อให้ศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งขับเคลื่อนนโยบายเส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำภายในเขตพื้นที่การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวนเงิน 50,000 บาท

Attachments:
Download this file (1490.PDF)1490.PDF[ ]316 kB

logoOBEC

ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร"พระราชบัญญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"

ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 

logoOBEC

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

         ด้วยศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์  มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560  ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

     logoOBEC    ด่วนที่สุด                                                                                                              เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการสะเต็มศึกษา 10 แห่งและโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง

 

              ด้วย สสวท. จัดทำ MOU กับ สพฐ. เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา จึงจัดอบรมทางไกลโดยส่งสัญญาณไปยังศูนย์ฝึกอบรมแต่ละจังหวั้ด เพื่ออบรมให้กับครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาปี 2559

    สพป.บร.2 แจ้งให้ รร.ในโครงการฯจำนวน 10 แห่ง ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ทาง http://pd.ipst.ac.th/?p=2341และเดินทางเข้าอบรม ณ ศูนย์อบรม รร.ประโคนชัยพิทยาคม ยกเว้น รร.วัดบ้านเมืองโพธิ์ เข้าอบรม ณ ศูนย์อบรม รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยให้ส่งครูทั้ง 3 กลุ่มสาระในระดับ ม.ต้น รร.ละ 6 คน เข้าอบรมในวันที่ 26-28 เม.ย.60 และส่งครูระดับประถมศึกษาที่สอนใน 3 กลุ่มสาระ รร.ละ 12 คน อบรมในวันที่ 1-3 พ.ค.60 

       ในการนี้ สสวท.แจ้งให้ผู้สนใจที่ไม่ใช้โรงเรียนในโครงการสะเต็มศึกษา สมัครลงทะเบียนอบรมได้เช่นกัน รายละเอียดดังแนบ