logoOBEC

ให้บุคลากรเข้าร่วมการตรวจข้อสอบอัตนัย (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (Scan10002.PDF)Scan10002.PDF[ ]119 kB

logoOBEC

การขอรับทุนอุดหนุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (Scan10001.PDF)Scan10001.PDF[ ]83 kB

logoOBECการรายงานการพัฒนาครูโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE online รอบที่ 2

ให้โรงเรียนเข้าเป็นสมาชิก TEPE online อย่างน้อย 1 หลักสูตร ด่วนที่สุด นำส่งภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ด่วนที่สุด

Attachments:
Download this file (ทวงTEPE.PDF)ทวงTEPE.PDF[ ]2249 kB

logoOBECเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ด้วย สพฐ.ส่งแบบรายงานการขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา (ฉบับปรับปรุงฯ) รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (ว3184.pdf)ว3184.pdf[ ]299 kB
Download this file (แบบรายงาน.pdf)แบบรายงาน.pdf[ ]29 kB

logoOBECการประเมินข้าราชการครู เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

เรียน ผู้อำนวยการในสังกัด ที่เกี่ยวข้อง