logoOBEC

จัดสรรงบประมาณโครงการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (Scan1.PDF)Scan1.PDF[ ]1163 kB
Download this file (Scan10001.PDF)Scan10001.PDF[ ]232 kB
Download this file (Scan10002.PDF)Scan10002.PDF[ ]1273 kB

logoOBECสพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ขอเชิญโรงเรียนบ้านโคกสูง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "แผนพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 -2569" รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (2017-08-03-14-11-12.pdf)2017-08-03-14-11-12.pdf[ ]2402 kB
Download this file (2545-60.pdf)2545-60.pdf[ ]60 kB
Download this file (กำหนดการ.pdf)กำหนดการ.pdf[ ]357 kB

logoOBEC

การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง" เวอร์ชั่น 3.3 รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (Scan10003.PDF)Scan10003.PDF[ ]165 kB

logoOBEC

สำรวจการดำเนินการจัดการศึกษาปฐมวัย รายละเอียดดังแนบ

logoOBEC

การประชุมเตรียมการคณะทำงานการอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี ตามโครงการคนบุรีรัมย์ เมืองสันติสุข รอบรู้คู่เหตุผล สร้างคน สร้างปัญญา กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (Scan10002.PDF)Scan10002.PDF[ ]117 kB