logoOBEC

การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๑

logoOBECสพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ขอมอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาว ปีการศึกษา 2559 ให้โรงเรียนตามบัญชีรายชื่อ โดยให้โรงเรียนรับเกียรติบัตรได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

logoOBECเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง

      แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด ดำเนินการดังนี้

          1. ให้ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิชาวิทยาการคำนวณ) ให้ข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูลครูผู้สอน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ประจำปี 2561 ผ่านลิงก์ https://goo.gl/Fd3T91 

          2. ให้ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี(วิชาวิทยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษาปีที่ 1, 4 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา2561 สมัครเข้าร่วมการอบรมแบบออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ” เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ ในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระหว่าง วันที่ 20 เมษายน – 16 กันยายน 2561 ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 17 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2561 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม สำหรับวิธีการสมัคร ให้สมัครผ่านระบบ IPST LEARNING SPACE โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://teacherpd.ipst.ac.th/ ทั้งนี้ให้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่ส่งมาด้วยนี้   

     3.  เชิญชวนครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี(วิชาวิทยาการคำนวณ)ทุกระดับชั้น สมัครเข้าร่วมการอบรมแบบออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ”  ในครั้งนี้ด้วย                 

Attachments:
Download this file (Scan1.PDF)Scan1.PDF[ ]397 kB

logoOBEC

แจ้งสถานศึกษานำร่องการใช้งานระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา(QAMS) นำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นของปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (Scan10001.PDF)Scan10001.PDF[ ]116 kB
Download this file (คู่มือmanual_school.pdf)คู่มือmanual_school.pdf[ ]7092 kB

logoOBECประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Attachments:
Download this file (ว1338.pdf)ว1338.pdf[ ]520 kB