พิมพ์
หมวด: แจ้งหนังสือราชการ สพป.บร.2
ฮิต: 775

logoOBEC

ด้วย วัดไตรวิทยาราม เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมของสงฆ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนทุนในระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ที่มีเกรดเฉลี่ย ๒.๐๐ ขึ้นไป ศึกษาต่อตามโครงการช้างเผือก รุ่นที่ ๗ โดยผู้ขอรับทุนต้องบรรพชาเป็นสามเณร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ รายละเอียดดังเอกสารแนบ