logoOBEC

สพป.บร.2 ได้กำหนดแนวดำเนินการให้สถานศึกษาทุกแห่งดำเนินการ โดยใช้การสอบเป็นการติดตามผลงาน ซึ่งกำหนดสอบการคิดเลขเร็วครั้งที่ 2 และสอบการคูณ ในวันที่ 31 ม.ค. 60 ขอให้สถานศึกษาดำเนินการ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้