logoOBECการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัด ด้วยวิธีการบันทึกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเว็บไซต์

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. โรงเรียนที่มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

1.1 ให้บันทึกข้อมูล "สรุป" ของกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่มีอยู่ปัจจุบันผ่านระบบเว็บไซต์ http://www.br2.go.th ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ก่อนเวลา 10.00 น. เพื่อที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จะได้สรุปและรายงานข้อมูลให้จังหวัดบุรีรัมย์ทราบต่อไป คลิกบันทึกข้อมูลได้ที่นี้

 

1.2 ให้บันทึกข้อมูล "รายละเอียด " ของกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่มีอยู่ปัจจุบันผ่านระบบเว็บไซต์ http://122.155.197.36 (Username คือ BRM002 และ Password คือ Brm@728brm) ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดทุกรายการ ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 คลิกบันทึกข้อมูลได้ที่นี้

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. โรงเรียนที่ไม่มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

2.1 ให้บันทึกยืนยันข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ http://www.br2.go.th ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ก่อนเวลา 10.00 นคลิกบันทึกข้อมูลได้ที่นี้

Attachments:
Download this file (คู่มือ.pdf)คู่มือ.pdf[ ]3394 kB
Download this file (ว604.pdf)ว604.pdf[ ]19 kB