logoOBECเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง

              สพป.บร. 2 ได้คำนวณค่าขีดจำกัดล่างปี 2559 เพื่อให้โรงเรียนได้นำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนจัดการศึกษา  รายละเอียดดังแนบ