logoOBECด่วนที่สุด สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ขอให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ภาคเรียนที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ ตามแบบรายงาน สข. ปส. ที่ 1 ส่งให้ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ