logoOBEC

สำรวจการจัดสรรงบประมาณซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) รายละเอียดดังแนบ