logoOBEC

ด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้กำหนดแบบขอนุมัติยืมเงินราชการโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี2561 แบบส่งใช้เงินยืมราชการ(ล้างหนี้เงินยืม)

หลักฐานการยืมประกอบด้วย

  1. หนังสือนำส่งจากโรงเรียน
  2. บันทึกขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ
  3. สัญญายืมเงินราชการจำนวน 2 ฉบับจริง
  4. สำเนาบันทึกขออนุมัติไปราชการโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
  5. สำเนาใบยืนยันการลงทะเบียนและได้รับอนุมัติให้เข้าอบรม
  6. แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
  7. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยของผู้ยืมเงิน (เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีให้ผู้ยืม)  เอกสารที่ถ่ายเอกการให้รับรองสำเนา                         เงื่อนไขการยืมเงิน ให้ข้าราชการครูที่ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม 1 คนต่อ 1 สัญญายืม   และส่งเอกสารการยืมเงินก่อนวันอบรม 10 วันทำการ

ดาวน์โหลดเอกสารตามรายละเอียดที่แนบ