logoOBECด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 แจ้งให้โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ตามที่โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณ 

ดังเอกสารดังแนบ

Attachments:
Download this file (เอกสารแนบ.pdf)เอกสารแนบ.pdf[ ]10329 kB

logoOBECโรงเรียนบ้านบุญช่วยมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม 0.12 เมตร

กว้าง 5.00 เมตร และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป 1 ฉ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

Attachments:
Download this file (เอกสารแนบ.pdf)เอกสารแนบ.pdf[ ]9754 kB

logoOBECด้วยโรงเรียนบ้านละเวี้ย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) ได้รับงบจัดสรรก่อสร้างอาคารเรียน งบประมาณปี 2561

แบบอาคารเรียน สปช.105/25 ปรับปรุง 2 ชั้น 8 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 4 ห้องชั้นบน 4 ห้อง) 

Attachments:
Download this file (187.pdf)187.pdf[ ]974 kB

logoOBECด้วยโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร)ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

Attachments:
Download this file (394.pdf)394.pdf[ ]1316 kB

logoOBECด้วยโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 ได้รับงบประมาณปี 2561 กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 นั้น

Attachments:
Download this file (238.pdf)238.pdf[ ]922 kB