ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ฯ สำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560