สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540