สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2559 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540