ชื่อเรื่อง รายงานวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสร้างหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ปราสาทพนมรุ้ง
สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา
ชื่อผู้วิจัย นางจิรัฎฐ์ ธนพงษ์พรธนา
ปีที่วิจัย พ.ศ. 2559

Attachments:
Download this file (บทคัดย่อ.pdf)บทคัดย่อ.pdf[ ]146 kB

แนวการสอนแบบแจกลกสะกดคำ1

เผยแพร่ ถ่ายทอดแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบแจกลูกสะกดคำ ชั้น ป.1 โดย ครูทวีชัย ภูช่วย ครูโรงเรียนบ้านตาแก ตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ติดต่อครูทวีชัย ภูช่วย โทร 082-8626265

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน

ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่ผลงานครูทวีชัย ภูช่วย

 

 

 

 

ชื่อเรื่อง              การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาเพิ่มเติม วิชานาฏศิลป์ไทย  ศ16201 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   

ผู้ศึกษาค้นคว้า       นางอุษามณี  จันเติบ

ปีที่ศึกษา             2558

บทคัดย่อ

           การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาเพิ่มเติม วิชานาฏศิลป์ไทย ศ16201 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  2)  ศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบ     การเรียนการสอน รายวิชาเพิ่มเติม วิชานาฏศิลป์ไทย ศ16201 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มเป้าหมาย         ที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา สังกัดสำนักงาน   เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 14 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาเพิ่มเติม               วิชานาฏศิลป์ไทย ศ16201 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม วิชานาฏศิลป์ไทย ศ16201 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาเพิ่มเติม วิชานาฏศิลป์ไทย    ศ16201 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน            สูตรในการคำนวณหาประสิทธิภาพ และสูตรในการคำนวณหาดัชนีประสิทธิผล

ผลการศึกษาพบว่า

1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาเพิ่มเติม วิชานาฏศิลป์ไทย ศ16201          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่พัฒนาขึ้น  เป็นเอกสารที่เน้นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้เน้นนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย โดยมุ่งให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  เห็นคุณค่า ซาบซึ้งในนาฏศิลป์ไทย และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์โดยสามารถปฏิบัติท่ารำนาฏศิลป์ไทยได้  เนื้อหาภายในเอกสารประกอบการเรียน การสอนประกอบด้วยเนื้อหาย่อยจำนวน 8 บท โดยเรียงลำดับจากง่ายไปยาก คือ  บทที่ 1 นาฏศิลป์ไทย  บทที่ 2 ระบำ รำ ฟ้อน และเซิ้ง  บทที่ 3 นาฏยศัพท์  บทที่ 4 ภาษาท่ารำทางนาฏศิลป์  บทที่ 5   รำวงมาตรฐาน  บทที่ 6 ฟ้อนเงี้ยว  บทที่ 7 เซิ้งกระติบข้าว และบทที่ 8 รำเชิญพระขวัญ โดยแต่ละบทจะดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีขั้นตอนสำคัญคือ นักเรียนศึกษาเนื้อหาโดยอาศัยการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน มีการช่วยตรวจสอบและสอนนักเรียนที่อ่อนโดยนักเรียนที่เก่งหรือปฏิบัติได้       ทำให้นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

2. ผลการศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาเพิ่มเติม                 วิชานาฏศิลป์ไทย ศ16201 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  พบว่า 

2.1 เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาเพิ่มเติม วิชานาฏศิลป์ไทย ศ16201     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 91.49/91.81 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

    2.2 เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาเพิ่มเติม วิชานาฏศิลป์ไทย ศ16201     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ  0.8921  แสดงว่า นักเรียนมีก้าวหน้าในการเรียนหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาเพิ่มเติม วิชานาฏศิลป์ไทย ศ16201       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เพิ่มขึ้นร้อยละ  89.21

2.3 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาเพิ่มเติม วิชานาฏศิลป์ไทย ศ16201 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ( = 4.70 , S.D. = 0.26)

ชื่อเรื่อง              การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาเพิ่มเติม วิชานาฏศิลป์ไทย  ศ16201 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   

ผู้ศึกษาค้นคว้า       นางอุษามณี  จันเติบ

ปีที่ศึกษา             2558

บทคัดย่อ

           การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาเพิ่มเติม วิชานาฏศิลป์ไทย ศ16201 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  2)  ศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบ     การเรียนการสอน รายวิชาเพิ่มเติม วิชานาฏศิลป์ไทย ศ16201 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มเป้าหมาย         ที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา สังกัดสำนักงาน   เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 14 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาเพิ่มเติม               วิชานาฏศิลป์ไทย ศ16201 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม วิชานาฏศิลป์ไทย ศ16201 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาเพิ่มเติม วิชานาฏศิลป์ไทย    ศ16201 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน            สูตรในการคำนวณหาประสิทธิภาพ และสูตรในการคำนวณหาดัชนีประสิทธิผล

ผลการศึกษาพบว่า

1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาเพิ่มเติม วิชานาฏศิลป์ไทย ศ16201          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่พัฒนาขึ้น  เป็นเอกสารที่เน้นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้เน้นนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย โดยมุ่งให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  เห็นคุณค่า ซาบซึ้งในนาฏศิลป์ไทย และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์โดยสามารถปฏิบัติท่ารำนาฏศิลป์ไทยได้  เนื้อหาภายในเอกสารประกอบการเรียน การสอนประกอบด้วยเนื้อหาย่อยจำนวน 8 บท โดยเรียงลำดับจากง่ายไปยาก คือ  บทที่ 1 นาฏศิลป์ไทย  บทที่ 2 ระบำ รำ ฟ้อน และเซิ้ง  บทที่ 3 นาฏยศัพท์  บทที่ 4 ภาษาท่ารำทางนาฏศิลป์  บทที่ 5   รำวงมาตรฐาน  บทที่ 6 ฟ้อนเงี้ยว  บทที่ 7 เซิ้งกระติบข้าว และบทที่ 8 รำเชิญพระขวัญ โดยแต่ละบทจะดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีขั้นตอนสำคัญคือ นักเรียนศึกษาเนื้อหาโดยอาศัยการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน มีการช่วยตรวจสอบและสอนนักเรียนที่อ่อนโดยนักเรียนที่เก่งหรือปฏิบัติได้       ทำให้นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

2. ผลการศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาเพิ่มเติม                 วิชานาฏศิลป์ไทย ศ16201 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  พบว่า 

2.1 เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาเพิ่มเติม วิชานาฏศิลป์ไทย ศ16201     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 91.49/91.81 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

    2.2 เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาเพิ่มเติม วิชานาฏศิลป์ไทย ศ16201     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ  0.8921  แสดงว่า นักเรียนมีก้าวหน้าในการเรียนหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาเพิ่มเติม วิชานาฏศิลป์ไทย ศ16201       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เพิ่มขึ้นร้อยละ  89.21

2.3 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาเพิ่มเติม วิชานาฏศิลป์ไทย ศ16201 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ( = 4.70 , S.D. = 0.26)

Attachments:
Download this file (บทคัดย่อ.doc)บทคัดย่อ.doc[ ]38 kB